Szkoły, uczelnie i przedszkola

img_16Ubezpieczenie dla szkół, uczelni i przedszkoli to kompleksowa oferta ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków sporządzona dla dzieci, uczniów i studentów placówek oświatowych. Polisa tego typu zapewnia również ochronę pracownikom placówek oświatowych w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu.